Pressemeddelelse

Den 30. september 2020

Danmark, København 

 

Organisationsændring i Mercer Danmark

 

Mercer har indledt en reorganisering af deres forretning i Danmark. Målsætningen for reorganiseringen er at styrke vores værditilbud til vores kunder og indebærer, at Mercer øger integrationen af to forretningsben Mercer Marsh Benefits og Mercer Wealth, som i fremtiden vil få fælles ledelse.

 

Vi har en ambition om at styrke udviklingen af Mercer Marsh Benefits, der leverer mæglerydelser inden for pension, sundheds- og øvrige forsikringsprodukter til virksomheder. Enheden er et partnerskab mellem Mercer og Marsh, og blev etableret ved indgangen til 2019 for at skabe øget synergi mellem Mercer og Marsh i serviceringen af kunderne. Nu er det tid til at give forretningsbenet et yderligere løft, og indfri det potentiale der ligger.

 

Desuden vil vi med fælles ledelse yderligere integrere den danske ’Wealth’ afdeling, og skabe en mere enkel og gennemsigtig struktur, der drager fordel af de fællestræk, som eksisterer inden for investering og pension både internt og eksternt, til glæde for vores kunder og samarbejdspartnere. Mercer Wealth arbejder med investeringsrådgivning mod professionelle og institutionelle investorer. Herudover giver Mercer Wealth, sammen med JP Morgan Asset Management, State Street Global Advisors og BlackRock input til Rådet for Pensionsprognoser i fastsættelsen af de gældende samfundsforudsætninger, som alle pensionsselskaber og pengeinstitutter i Danmark skal bruge, når de beregner pensionsprognoser og afkastforventninger til deres kunder. ”Det er et forretningsområde, som har et stort uforløst potentiale i det danske marked, og vi har en forventning om, at denne re-organisering kan skabe den rigtige retning for at forløse dette potentiale,” siger Dorothee Gnaedinger, CEO for Mercer Danmark.

 

Vi er midt i rekrutteringsprocessen til den nye organisering, og vi glæder os til at byde velkommen til nye kræfter, der skal drive udviklingen.

 

I den forbindelse siger Mercer farvel til Thomas Ammonsen som har varetaget rollen som leder for Mercer Pensionsrådgivning de sidste fire år, og senest også for Mercer Marsh Benefits. “Jeg vil gerne takke Thomas for hans utrættelige dedikation og indsats for at fastholde og lede Mercers hold af pensionsmæglere og –rådgivere, som med deres indsats har sikret Mercers høje kundetilfredshed på det danske pensionsmarked, hvor vi har ligget nummer et de sidste 16 år i Aalunds Pensionsbarometer for mæglerbetjente kunder,” udtaler Dorothee Gnaedinger.

 

--------------------------------

 

In English

 

Organizational changes in Mercer Danmark

 

Mercer has initiated a reorganization of its business in Denmark. The goal of the reorganization is to strengthen our value proposition to our customers and implies that Mercer increases the integration of two business legs Mercer Marsh Benefits and Mercer Wealth, which in the future will have joint management.

 

We have an ambition to strengthen the development of Mercer Marsh Benefits, which provides brokerage services within pensions, health and other insurance products to companies. The unit was established at the beginning of 2019 and is a partnership between Mercer and Marsh aimed at creating increased synergy in servicing customers' needs. Now is the time to give the business leg a further boost, and realize the potential that lies ahead.

 

In addition, the joint management will further integrate the Danish 'Wealth' department, and create a more simple and transparent structure that benefits from the common features that exist within investment and pensions both internally and externally, for the benefit of our customers and partners. Mercer Wealth works with investment advice for professional and institutional investors. In addition, Mercer Wealth, along with JP Morgan Asset Management, State Street Global Advisors and BlackRock, provides input to the Pension Forecasts Council in determining the applicable societal assumptions that all pension companies and banks in Denmark must use when calculating pension forecasts and return expectations for their customers. "This business area holds a large untapped potential in the Danish market, and we expect that the reorganization will set us on the right course to unleash this potential," says Dorothee Gnaedinger, CEO of Mercer Denmark.

 

We are in the middle of the recruitment process for the new organization, and we look forward to welcoming new forces to drive development.

 

With the reorganization, Mercer will say goodbye to Thomas Ammonsen, who has held the role as head of Mercer Pensionsrådgivning for the past four years, and most recently headed up Mercer Marsh Benefits. “I would like to thank Thomas for his tireless dedication and effort in leading and maintaining Mercer's team of pension brokers and advisers, who in turn have ensured Mercer's high level of customer satisfaction in the Danish pension market, where, for the past 16 years, we have held first place in Aalund's Pension Barometer for broker-serviced clients,” says Dorothee Gnaedinger.

 

 

-----  slut / end  -----